Media etikası

Etika mənəviyyat barədə fəlsəfi bir təlimdir. Media etikası hansı qaydanın qəbul edildiyi və hansının qəbul edilmədiyini müəyyən edən peşəkar dəyərlərə əsaslanan qaydalar toplusudur. Jurnalistlərin fəaliyyəti, haqqları və vəzifələri etik qaydalara müvafiq tərtib edilir və peşəkar standartların təlimatlarını qurur. Müxtəlif ölkələrdə peşəkar bağımsızlıq və ictimai maraqları qorumağa təyin olunmuş etika kodeksləri müxtəlif adlar daşıyır: davranış kodeksi, etik standartlar, etika nizamnaməsi və s.

Etik kodeksin təyinatı

 

ETİK KODEKSİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ