სავარჯიშო 1.2. გადაბრუნებული პირამიდა

მიზანი
სავარჯიშოს მიზანია ახალი ამბის სტრუქტურირებულად წერის უნარის განვითარება.
 
ხანგრძლივობა

40 წთ (საშინაო დავალება)

 

მეთოდი

ინდივიდუალური მუშაობა

 

აღჭურვილობა

ამობეჭდილი სამუშაო ფორმები, კალამი

 

დავალება: მიეცით სემინარის მონაწილეებს საშინაო დავალება და სთხოვეთ ამობეჭდილი სამუშაო ფორმების შევსება. ახალი ამბის თემატიკა მონაწილეებმა სავარჯიშო 1.1.-ის მიხედვით, ინდივიდუალურად უნდა შეარჩიონ. შეახსენეთ მათ, რას გულისხმობს გადაბრუნებული პირამიდის პრინციპი. შედეგები შემდეგ სემინარზე განიხილეთ, რა დროსაც ყურადღებას ტიპურ შეცდომებზე გაამახვილებთ, ასევე საუკეთესო გაშუქების შემთხვევებსაც გამოჰყოფთ.


მინიშნება:

გადაბრუნებული პირამიდა:

  • მოითხოვს რეპორტიორისგან სტატიის შეჯამებას, რათა აზრი იოლად გასაგები იყოს;
  • პასუხს სცემს შეკითხვას: რა არის ახალი ამბავი?
  • სასარგებლო მეთოდია ფიქრისა და ორგანიზებისთვის;
  • აიძულებს რეპორტიორს, სტატიის მთავარი არსი ერთ პარაგრაფში შეაჯამოს.


გადაბრუნებული პირამიდა


ჩამოტვირთე სამუშაო ფორმა 3