თემები

ინფორმაციის თავისუფლება

დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოქალაქეები გადაწყვეტილებებს ინფორმაციის საფუძველზე იღებენ, რაც ხალხის ძალაუფლების წყაროა. თავისუფალი საზოგადოების საფუძველი სწორედ ინფორმირებული მოქალაქეა.

ხელისუფლების გამჭვირვალობის მისაღწევად მნიშვნელოვანია, საზოგადოებას ჰქონდეს დაკვეთა მის გახსნილობაზე და ანგარიშვალდებული გახადოს ის.

რა არის საჯარო ინფორმაცია?

 

ვისზე ვრცელდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება?

 

ვის აქვს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება?

 

საჯარო დაწესებულებებში დაცული რა ინფორმაცია არ არის ღია?

 

რა ვადებში უნდა მოხდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემა?


შესაძლებელია თუ არა ნებისმიერი საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვა?


როგორ ვიქცევით, თუ საჯარო დაწესებულება ინფორმაციას არ გასცემს?