თემები

მედია და ინფორმაცია

მედიის და ინფორმაციის გზამკვლევის მიზანია, მისცეს ცოდნა ახალგაზრდებს იმის შესახებ, თუ როგორ ფუნქციონირებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში მედია, რა გავლენა აქვს მას ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ტექნოლოგიური განვითარების კვალდაკვალ როგორ შეიცვალა მედიის ტრადიციული გაგება. გზამკვლევის მიზანია ასევე, ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებზე დაყრდნობით, ახალგაზრდებს ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის უნარი განუვითაროს.

სავარჯიშოები