თემები

პროპაგანდა და ვერიფიკაცია

პროპაგანდის და ვერიფიკაციის გზამკვლევის მიზანია, მისცეს ახალგაზრდებს ცოდნა იმის შესახებ, თუ პროპაგანდის რა მეთოდები და ტექნიკებია აპრობირებული ინფორმაციის გაყალბების მიზნით. გზამკვლევი ახალგაზრდებს უვითარებს ყალბი ინფორმაციის, ვებ-გვერდების, ფოტო და ვიდეო მასალების, ისტორიული ფაქტების გადამოწმების, გეოლოკაციის მეშვეობით ფაქტების დადგენის უნარებს.

მაგალითები