თემები

გამჭვირვალობა

გამჭვირვალობის გზამკვლევის მიზანია, ახალგაზრდებს მისცეს ცოდნა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზისთვის, ვფლობდეთ ინფორმაციას მედიის მფლობელებისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ, ასევე როგორ ახდენს გავლენას რბილი ცენზურა მედია შინაარსზე. გზამკვლევი მიზნად ისახავს, ახალგაზრდებს მედიის მფლობელებისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ ინფორმაციის მოძიების უნარები განუვითაროს.