თემები

მედია ეთიკა

ეთიკა მორალის შესახებ ფილოსოფიური მეცნიერებაა. მედია ეთიკა პროფესიული ღირებულებების საფუძველზე შემუშავებული წესების ერთობაა, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა წესებია დასაშვები და რა მიუღებელი. ჟურნალისტთა ფუნქციები, უფლებები და ვალდებულებები ეთიკის კოდექსებშია თავმოყრილი და პროფესიული სტანდარტების სახელმძღვანელო პრინციპებს ქმნის. ეთიკის კოდექსები, რომელთა მიზანი პროფესიის ავტონომიის და საზოგადოების ინტერესების დაცვაა, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა სახელწოდებით გვხვდება: ქცევის კოდექსი, ეთიკური სტანდარტები, ეთიკის ქარტია და სხვა.

ეთიკური კოდექსების მიზნები

 

ეთიკური კოდექსების საკვანძო პრინციპები