თემები

რბილი ცენზურა

რბილი ცენზურა ანუ არაპირდაპირი სახელმწიფო ცენზურა სახელმწიფოს მხრიდან მედიით მანიპულირებას და მის კონტროლს არა პირდაპირი და ძალადობრივი მეთოდებით, არამედ ირიბი ზეწოლის მექანიზმებით გულისხმობს.


რბილი ცენზურა გამოიყენება ხელისუფლების და მისი საქმიანობის პოზიტიურად გაშუქების წასახალისებლად და იმ მედიების წინააღმდეგ, რომელთაც კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა აქვთ. ასეთი პრაქტიკა გულისხმობს სახელმწიფო ინსტიტუტების და წარმომადგენლების, მათი საქმიანობისა და პოლიტიკის საკითხების გაშუქებაზე გავლენის მოხდენას, მედიაში სახელმწიფოს ხარჯების მანიპულაციური გადანაწილების გზით. ეს შეიძლება იყოს რეკლამის განთავსება, სუბსიდირება, მედიასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სერვისების შესყიდვა; ნებართვების, ლიცენზიების შერჩევითი გაცემა; რეგულაციების შერჩევითად გავრცელება; ცალკეული მედია საშუალებების სიცოცხლისუნარიანობის ხელოვნურად შენარჩუნება; კონკრეტული მედია საშუალების შინაარსის წახალისება ან პირიქით, მათზე მწვავედ რეაგირება.

რბილი ცენზურის 5 კატეგორია

 

WAN-IFRA-ს რეკომენდაციები