Nifrət nitqinin xassələri

1997-ci ildə Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyyəyə uyğun olaraq nifrət nitqi azlıqlar və miqrantlara qarşı irqi nifrət, ksenofobiya, anti-Semitizm və millətçilik, etnosentrizm, ayrıseçkilik yaxud düşmənçilik də daxil omaqla bütün növ dözümsüzlük oyadan, yayan, rəğbətləndirən yaxud bəraət qazandıran bütün ifadə formalarını özündə ehtiva edir.

Cəmiyyətdə radikal qruplar tərəfindən dözümsüzlük atmosferi yaratma və fərqli qruplara qarşı nifrət oyatma üsulları barədə xəbərdar olmaq vacibdir.

NİFRƏT NİTQİNİ TƏYİN ETMƏ