Reklam

Media reklam üçün ən önəmli kanallardan biridir, reklam isə media maliyyəşməsinin vacib mənbəyidir. Reklam məhsulların, xidmətlərin və ideyaların təşviq edilməsi və satışına və qeyri-müəyyən sayda insanlara yönəldilmiş bir marketinq kommunikasiyadır. Reklam kommersiya, siyasi və sosial təbiətli ola bilər:

  • Kommersiya Reklamı - sahibkarlıq və ya müəssisə, əmtəə, hüquqlar, öhdəliklər, xidmət və ya iş, şəxs, fikir və ya təşəbbüs və ya əmtəə ticarətini, hüquqlarını, öhdəliklərini, xidmətini və ya işini dəstəkləyən, muzd və ya başqa bir iqtisadi mənfəət qarşılığında ideyanın və ya təşəbbüsün həyata keçirildiyi bir reklamdır.
  • Siyasi / Seçkiqabağı Reklam - siyasi partiyanı, seçki mövzusunu və ya siyasi məsələləri təbliğ edən reklam və ya əksinə, müəyyən bir mövzuya qarşı bir kampaniya yeritməyi hədəfləyən reklamdır.
  • Sosial Reklam - ictimai xeyir və xeyriyyə məqsədini təşviq edən, kommersiya və ya seçki reklamı olmayan, ictimai hüququn hüquqi varlığını və ya hökumət təşkilatının reklamını, eləcə də onların göstərdiyi xidmətlərin reklamını təşkil edən bir reklamdır.

Reklam həm də qeyri-əxlaqi, etibarsız, pis niyyətlə həyata keçirilmiş və aldadıcı ola bilər. Reklamın məzmununa görə məsuliyyət yayılması üçün istifadə edilən rabitə kanalına deyil, reklam verənə aiddir.

REKLAM APARMANIN QAYDALARI

 

Niyə kölgə reklamı problemlidir?